درباره بینالود

شرکت تولیدی- شیمیایی بینالود در سال 1364 تاسیس و از آن زمان فعالیت خود را در زمینه تولید انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی آغاز نمود.

طـی 30 سـال فعالـیت صنعتـی شـرکت بینالـود بـا اسـتفاده از بهتریـن مـواد اولیـه وارداتـی و داخلـی و بـا بهـره گیـری از تخصـص و تجربـه کارشناســان خارجــی و داخلــی توانســته بعنــوان یکــی از شــرکتهای تولیــدی مطــرح و پیشــرو در صنعــت رنــگ ایران گام به جلو برداشته و با اخذ گواهینامه ها و . . .

about

خط کشی معابر

خط کشی معابر و ترسیم انواع بلوک های عابر پیاده و ترسیم فلش و کلمات اخطاری در معابر و خیابان ها خط کشی معابر و ترسیم انواع بلوک های عابر پیاده و ترسیم فلش و کلمات اخطاری در معابر و خیابان ها خط کشی معابر و ترسیم انواع بلوک های عابر پیاده و ترسیم فلش و کلمات اخطاری در معابر و خیابان ها

گواهینامه ها :
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت تولید رنگ بینالود تعلق دارد
طراحی و اجرا توسطپارسیان مهر